O39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทาง.pdf
O39 ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ.pdf