O35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทองเอน 2566.pdf
o37 คำสั่งโรงเรียนทองเอนวิทยา-ความเสียงการทุจริต 2566.pdf
O35 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf