O21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

o21-แบบรายงานและแบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-สขร.1.pdf