O20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน

o20-จ้างทำแสงสว่าง-6500-29-มค-66.pdf
o20-ซ่อมรถรับส่งนักเรียน-3980-01122565.pdf
o20-ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมอาคาร-งบ-480200.pdf
o20-ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร-2586.16-11102565.pdf