03. อำนาจหน้าที่บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนทองเอนวิทยา.pdf
03.pdf
พรบ.-ศธ.-2546-ฉบับอัพเดท.pdf
02_กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550.pdf