ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนทองเอนวิทยา เดิมชื่อ  “โรงเรียนอินทร์บุรี(วัดดงยาง)”   ก่อตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของ  นายเพียรศักดิ์   นิสัยสุข  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรีในขณะนั้น  และการสนับสนุนของ ท่านพระมหาสาคร  ฐานิสสโร  เจ้าอาวาสวัดดงยาง  ซึ่งได้มอบกุฏิวัด  1 หลัง  ให้เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว   โดยโรงเรียนได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งและเปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2498   ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนอินทร์บุรี 

( วัดดงยาง )”แผนกมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ  เปิดทำการสอนระดับชั้น ม.1-ม.3 และทางราชการได้แต่งตั้ง
นายทิม พรประเสริฐ   รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โดยมี นายสมนึก  เจริญสุข ครูโรงเรียนวัดดงยาง เป็นครูช่วยสอน และเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพียง ชั้นเดียว ต่อมาวันที่  18 กรกฎาคม พ.ศ. 2498   กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินค่าจำหน่ายแสตมป์สร้างอาคารถาวรให้  1 หลัง วันที่ 22  เมษายน  พ.ศ. 2517  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโรงเรียนอินทร์บุรี(วัดดงยาง) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเปลี่ยนชื่อเป็น  “ โรงเรียนทองเอนวิทยา ”  ตามชื่อหมู่บ้านที่ตั้งของโรงเรียนและได้ย้ายจากที่ตั้งเดิมในบริเวณ  วัดดงยาง  มาสร้างอาคารถาวรแบบ 017  ก.  อยู่ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบันและเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
( ม.1  -  ม.3 ) โดยครั้งแรกทางราชการ   ได้แต่งตั้งให้ นายวิชัย  นุกันยา  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่